IT-tykki | uutiset02.09.2022


Bleeping Computer. Mic­ro­soft lo­pet­taa mo­ni­en tun­nis­ta­mis­ta­po­jen ja siir­to­pro­to­kol­li­en tu­ke­mi­sen. Sul­jet­ta­vat me­ne­tel­mät ovat MAPI, RPC, Off­li­ne Add­ress Book (OAB), Ex­chan­ge Web Ser­vi­ces (EWS), POP, IMAP, Ex­chan­ge Ac­ti­ve­Sync (EAS) ja Re­mo­te Po­wer­Shell. Ti­lal­le ha­lu­taan kak­si­vai­hei­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen. Muu­tos­pro­ses­si käyn­nis­te­tään 1.10.2022 ja vuo­den 2023 alus­ta lu­ki­en tä­mä kos­kee kaik­kia Mic­ro­soft-asi­ak­kai­ta. Li­sää voi lu­kea Blee­ping Com­pu­ter -leh­den ar­tik­ke­lis­ta.

Mi­kä­li käy­tät­te esim. Mic­ro­soft 365 -pa­ket­tia, mut­ta käy­tös­sän­ne ei ole kak­si­vai­heis­ta tun­nis­tau­tu­mis­ta, ot­ta­kaa he­ti yh­teyt­tä IT-tyk­kiin! Lai­te­taan asi­at kun­toon! Sa­mal­la voi­daan käy­dä lä­pi muut­kin IT-asiat.29.08.2022


Vipojat Oy. Vipesu. Vipojat Oy ja Vipesu Lahdesta liittyivät IT-tykin asiakkaiden joukkoon - tervetuloa! Alkajaisiksi haluttiin saada sähköpostiosoitteet ja kevyt www-toteutus. IT-tykki hoiti homman. Ehkä jo lähiaikoina pääsemme kasvattamaan sivujen sisältöä tai syventämään yhteistyötä muihin osa-alueisiin.

Kat­so myös IT-ty­kin muut re­fe­rens­sit. Jos yri­tyk­sen­ne puut­tuu lis­tal­ta, ota pi­kai­ses­ti yh­teyt­tä, niin lai­te­taan se­kin asia kun­toon!23.08.2022


Salon Reumayhdistys ry. Tein Sa­lon Reu­ma­yh­dis­tys ry:n ko­ti­si­vuil­le taas päi­vi­tyk­siä. Lä­hin­nä asi­a­si­säl­tö muut­tui, mut­ta tein myös pien­tä op­ti­moin­tia si­vu­jen avau­tu­mi­seen ja toi­min­taan. Käy kurk­kaa­mas­sa!

Tar­vit­se­vat­ko omat www-si­vun­ne päi­vit­tä­mis­tä tai ha­ku­sa­na­op­ti­moin­tia? Kai­paat­te­ko ul­ko­puo­li­sen kä­vi­jän ar­vi­oin­tia ja kom­men­toin­tia esim. käy­tet­tä­vyy­den, tie­to­suo­jan tai kie­len­huol­lon kan­nal­ta? Ota yh­teyt­tä!16.08.2022


Valttikortti. Sain erääl­tä pien­las­kut­ta­jal­ta las­kun, jos­sa yh­teen­ve­to oli ku­ten ohei­ses­sa ku­vas­sa: net­to 50 eu­roa, alv 50 eu­roa, mak­set­ta­vaa 0 eu­roa. Ky­sei­nen las­ku oli tehty Ex­ce­lil­lä. Las­ku­kaa­voi­hin oli pääs­syt lip­sah­ta­maan jo­ku vir­he tai sit­ten co­py-pas­ten avul­la oli mo­kail­tu. Kan­nat­taa muis­taa, et­tä täl­lais­ten vir­hei­den sel­vit­te­ly ja kor­jaa­mi­nen on kal­lis­ta ja ta­pauk­ses­ta riip­pu­en se voi olla iso­kin mai­ne­hait­ta.

Pien­yrit­tä­jä, han­ki kun­nol­li­nen las­ku­tus­jär­jes­tel­mä! Tar­jol­la on pal­jon edul­li­sia ja jo­pa mak­sut­to­mia vaih­to­eh­to­ja - ja käy­tän­nös­sä ne kaik­ki päi­hit­tä­vät Ex­ce­lin! Ei tu­le ohei­sen esi­mer­kin kal­tai­sia vir­hei­tä. Ai­em­min teh­ty­jä las­ku­ja on help­po se­lail­la. Oh­jel­mas­ta voi lä­het­tää suo­raan verk­ko­las­kun. Ja niin edel­leen. Ky­sy IT-ty­kil­tä li­sää, et­si­tään yri­tyk­sel­le­si par­hai­ten so­pi­va rat­kai­su!02.08.2022


Samsung Repair Mode. Samsung Ga­la­xy -pu­he­li­miin on tu­los­sa Re­pair Mo­de eli huol­to­ti­la. Tä­mä mah­dol­lis­taa huol­lol­le pää­syn tek­ni­ses­ti tar­peel­li­siin paik­koi­hin, mut­ta es­tää mm. va­lo­ku­vi­en se­lai­lun. Omi­nai­suus tu­lee mu­kaan uu­siin pu­he­li­miin se­kä päi­vi­tyk­se­nä van­hoi­hin Ga­la­xy-mal­lei­hin, ker­too Sam­Mo­bi­le-verk­ko­jul­kai­su. Kaik­ki lait­tei­den tie­to­tur­vaa ja hen­ki­löi­den tie­to­suo­jaa pa­ran­ta­vat rat­kai­sut ovat ai­na ter­ve­tul­lei­ta! Ota yh­teyt­tä IT-tyk­kiin, kun ha­lu­at nos­taa suo­jaus­ta­si uu­del­le ta­sol­le!