IT-tykki | uutiset16.08.2022


Valttikortti. Sain erääl­tä pien­las­kut­ta­jal­ta las­kun, jos­sa yh­teen­ve­to oli ku­ten ohei­ses­sa ku­vas­sa: net­to 50 eu­roa, alv 50 eu­roa, mak­set­ta­vaa 0 eu­roa. Ky­sei­nen las­ku oli tehty Ex­ce­lil­lä. Las­ku­kaa­voi­hin oli pääs­syt lip­sah­ta­maan jo­ku vir­he tai sit­ten co­py-pas­ten avul­la oli mo­kail­tu. Kan­nat­taa muis­taa, et­tä täl­lais­ten vir­hei­den sel­vit­te­ly ja kor­jaa­mi­nen on kal­lis­ta ja ta­pauk­ses­ta riip­pu­en se voi olla iso­kin mai­ne­hait­ta.

Pien­yrit­tä­jä, han­ki kun­nol­li­nen las­ku­tus­jär­jes­tel­mä! Tar­jol­la on pal­jon edul­li­sia ja jo­pa mak­sut­to­mia vaih­to­eh­to­ja - ja käy­tän­nös­sä ne kaik­ki päi­hit­tä­vät Ex­ce­lin! Ei tu­le ohei­sen esi­mer­kin kal­tai­sia vir­hei­tä. Ai­em­min teh­ty­jä las­ku­ja on help­po se­lail­la. Oh­jel­mas­ta voi lä­het­tää suo­raan verk­ko­las­kun. Ja niin edel­leen. Ky­sy IT-ty­kil­tä li­sää, et­si­tään yri­tyk­sel­le­si par­hai­ten so­pi­va rat­kai­su!02.08.2022


Samsung Repair Mode. Samsung Ga­la­xy -pu­he­li­miin on tu­los­sa Re­pair Mo­de eli huol­to­ti­la. Tä­mä mah­dol­lis­taa huol­lol­le pää­syn tek­ni­ses­ti tar­peel­li­siin paik­koi­hin, mut­ta es­tää mm. va­lo­ku­vi­en se­lai­lun. Omi­nai­suus tu­lee mu­kaan uu­siin pu­he­li­miin se­kä päi­vi­tyk­se­nä van­hoi­hin Ga­la­xy-mal­lei­hin, ker­too Sam­Mo­bi­le-verk­ko­jul­kai­su. Kaik­ki lait­tei­den tie­to­tur­vaa ja hen­ki­löi­den tie­to­suo­jaa pa­ran­ta­vat rat­kai­sut ovat ai­na ter­ve­tul­lei­ta! Ota yh­teyt­tä IT-tyk­kiin, kun ha­lu­at nos­taa suo­jaus­ta­si uu­del­le ta­sol­le!18.07.2022


Synopsys. Tie­sit­kö, et­tä sul­je­tun läh­de­koo­din so­vel­luk­sis­ta jo­pa 97% käyt­tää apu­naan avoi­meen läh­de­koo­diin pe­rus­tu­via oh­jel­ma­kir­jas­to­ja? Jos siis avoi­mes­sa koo­dis­sa on haa­voit­tu­vuus, tis­mal­leen sa­ma löy­tyy to­den­nä­köi­ses­ti myös sul­je­tun koo­din jou­kos­ta. Sen suh­teen siis ei ole tur­val­li­sem­paa käyt­tää sul­je­tun koo­din rat­kai­su­ja. Päin­vas­toin: sul­jet­tuun koo­diin ul­ko­puo­li­sil­la ei ole pää­syä ja näin ol­len so­vel­luk­sen os­ta­jal­la ei ole mah­dol­li­suut­ta puut­tua tie­to­tur­vaan. Avoi­meen koodiin voi­daan tehdä päi­vi­tyk­siä yö­tä päi­vää ym­pä­ri vuo­den, mut­ta sul­jet­tua koo­dia muo­ka­taan to­den­nä­köi­ses­ti vain vir­ka-ai­ka­na. Lue Sy­nop­sys Open Sour­ce and Risk Ana­ly­sis Re­port.

Ota yh­teyt­tä, jos ha­lu­at kuul­la, mi­ten avoi­men läh­de­koo­din tuot­teil­la voi­daan pa­ran­taa omaa te­hok­kuut­ta­si ja tie­to­tur­vaa­si!07.07.2022


Talo- ja Maanrakennus Ilkka Rantala Oy. Ta­lo- ja Maan­ra­ken­nus Ilk­ka Ran­ta­la Oy on vuon­na 1997 pe­rus­tet­tu yri­tys, jo­ka ni­men­sä mu­kai­ses­ti tar­jo­aa eri­lai­sia ra­ken­nus­pal­ve­lui­ta. Ran­ta­la on liit­ty­nyt IT-ty­kin asi­ak­kai­den jouk­koon. Kat­so re­fe­rens­sit, niin näet lis­taa muis­ta­kin IT-ty­kin asi­ak­kais­ta. Jos oman yri­tyk­se­si tai työn­an­ta­ja­si ni­mi puut­tuu lis­tal­ta, ota yh­teyt­tä ja kor­ja­taan ti­lan­ne!04.07.2022


Palvelua heinäkuussa. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen pal­ve­lee myös hei­nä­kuus­sa! Jos siis mik­ro­tu­en tai da­ta­pa­lau­tuk­sen tar­ve yl­lät­tää, ei muu­ta kuin yh­tey­den­ot­to roh­ke­as­ti! Jos mi­nul­la on juu­ri me­nos­sa etä­pa­la­ve­ri tai olen muu­ten va­rat­tu, en eh­kä pys­ty vas­taa­maan heti pu­he­luun. Sil­loin soi­tan ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian. Myös Sig­nal-, säh­kö­pos­ti- ja teks­ti­vies­ti ta­voit­ta­vat mi­nut. Olet­pa siis it­se hei­nä­kuun ajan töis­sä tai lo­mal­la, tie­to­ko­nei­den suh­teen ei tar­vit­se jää­dä pu­laan!