IT-tykki | uutiset19.7.2024


Yhteystiedot. Yh­teys­tie­dot-si­vua on päi­vi­tet­ty. Mi­kä­li IT-ty­kil­le lä­het­tää pa­ke­tin, kan­nat­taa suo­sia Mat­ka­huol­toa tai lä­het­tää pa­ket­ti Pos­tin kaut­ta nou­det­ta­vak­si asia­mies­pos­tis­ta eli Ky­rön Kul­ta-Kel­los­ta. Lä­hin Pos­tin au­to­maat­ti si­jait­see 15 km pääs­sä. Niin kau­kaa ha­ke­mi­nen ei ole ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­vää eikä ai­na ai­ka­tau­lu­jen­kaan puo­les­ta help­poa.

Päi­vi­tin yh­teys­tie­to­si­vul­ta sa­mal­la myös ku­vi­tus­ta.15.7.2024


Rahanarvon muutoslaskuri. Ra­han­ar­von muu­tos­las­ku­ri on te­ko­älyl­lä tuo­tet­tu las­ku­ri, jol­la voi muun­taa ra­ha­sum­mia eu­ro­jen, mark­ko­jen ja "mum­mon­mark­ko­jen" vä­lil­lä. Las­ku­ri huo­mi­oi se­kä in­flaa­ti­on et­tä muun­nok­sis­sa tar­vit­ta­vat ker­toi­met. En­sin vain an­ne­taan ra­ha­sum­ma ja sen jäl­keen va­li­taan läh­tö- ja koh­de­ai­ka. Muun­nos voi­daan teh­dä täl­lä het­kel­lä lo­ka­kuun 1951 ja tou­ko­kuun 2024 vä­lil­lä. Tes­taa ja an­na pa­lau­tet­ta!

Las­ku­rin teol­le tu­li idea lau­sah­duk­ses­ta, jon­ka hil­jat­tain kuu­lin: "Mak­soim­me täs­tä 300.000 eu­roa. En oli­si iki­nä mak­sa­nut 1,8 mil­joo­naa mark­kaa täl­lai­ses­ta 30 vuot­ta sit­ten." Niin­pä. Mut­ta jos täl­lä het­kel­lä sai­si kk-palk­kaa 5.000 eu­roa, oli­si­ko vas­taa­vas­ta työs­tä saa­nut 30 vuot­ta sit­ten 30.000 mark­kaa? Toh­din epäil­lä. Eu­ron muun­to­ker­roin on 5,94573 ei­kä ta­san 6 ja li­säk­si 30 vuo­des­sa in­flaa­tio on lau­kan­nut noin 70%. Las­ku­ri huo­mi­oi mo­lem­mat nyans­sit.11.7.2024


Referenssit. Re­fe­rens­si­lu­et­te­lo on taas päi­vi­tet­ty ajan ta­sal­le! Käy kat­so­mas­sa, löy­tyy­kö siel­tä tut­tu­ja yri­tyk­siä. Ja jos ei vie­lä omaa yri­tys­tän­ne löy­dy lis­tal­ta, kan­nat­taa he­ti ot­taa yh­teyt­tä IT-tykk­iin!

Eri­tyis­mai­nin­ta me­nee täl­lä ker­taa Ros­sum Oy:lle Lah­teen. Olen teh­nyt sin­ne ta­val­lis­ta enem­män töi­tä nyt ke­sä-heinä­kuun ai­ka­na. Ros­sum on oh­jel­mis­to­ta­lo, jon­ka va­li­koi­mis­ta löy­tyy mm. Ko­sak­ka, tär­kein työ­ka­lu­si. IT-tyk­ki edus­taa Var­si­nais-Suo­mes­sa Ko­sak­kaa. Ota yh­teyt­tä IT-tyk­kiin, kun kiin­nos­tut tuot­tees­ta tai tar­vit­set käyt­tö­apua!1.7.2024


MSI 15,6" Bravo. Pe­li­läp­pä­rik­si suun­ni­tel­tu MSI 15,6" Bravo on saa­ta­vil­la IT-ty­kil­tä! Pot­kua vaa­ti­vaan­kin käyt­töön:

↪️ ssd-levy 512 GB
↪️ ram-muis­ti 16 GB
↪️ näyt­tö 15,6" Full­HD 144 Hz
↪️ näy­tön­oh­jain Ge­For­ce 6 GB RTX 3050
↪️ suo­ri­tin AMD Ry­zen 5 7535HS, 6-yti­mi­nen.

Nyt täl­lai­nen tyk­ki 1 kpl oli­si saa­ta­vil­la. Tu­li­te­rä, is­ke­mä­tön lai­te. Va­lin­nan mu­kaan jo­ko Win­dows 11 Ho­me tai Li­nux esi­asen­net­tu­na. Hin­taan 875 eu­roa si­säl­tyy käyt­tö­jär­jes­tel­män esi­asen­nus, lait­teen pak­kaus- ja kul­je­tus­ku­lut, käyt­töön­ot­toon liit­ty­vää mik­ro­tu­kea etä­nä enin­tään 1h se­kä alv 24%. Hin­ta voi­mas­sa elo­kuun 2024 lop­puun as­ti, el­lei lai­tet­ta myy­dä si­tä en­nen. Muis­tat­te­han, et­tä syys­kuun alus­sa myös alv-kan­nan muu­tok­set nos­ta­vat hin­to­ja, jo­ten lai­te­han­kin­nat kan­nat­taa teh­dä heti! Vain asi­ak­kail­le, joil­la on toi­mi­tus- ja las­ku­tus­osoi­te Suo­mes­sa. Oi­keus luot­to­tie­to­jen tar­kis­ta­mi­seen pi­dä­te­tään. Ota yh­teyt­tä ja os­ta pois!1.7.2024


IT-tykki on kesän töissä. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen on ko­ko hei­nä­kuun töis­sä. Val­ta­va mää­rä suo­ma­lai­sis­ta on nyt ke­sä­lo­mil­la. Jon­kun on kui­ten­kin teh­tä­vä työt. IT-te­ki­jä on IT-tyk­ki. Ota yh­teyt­tä, kun mi­kä ta­han­sa on­gel­ma yl­lät­tää!

Jos yri­tyk­ses­sän­ne on tar­vet­ta IT-puo­len muu­tok­sil­le, ke­säl­lä on hy­vä ai­ka aloit­taa suun­nit­te­lu ja val­mis­te­lu. On­ko toi­min­nan­oh­jaus­jär­jes­tel­mä ajan ta­sal­la ja help­po­käyt­töi­nen? On­ko tie­to­ko­nei­ta ja pu­he­li­mia riit­tä­väs­ti & toi­mi­vat­ko ne sau­mat­to­mas­ti synk­ro­noi­tu­na? On­ko kaik­ki da­ta saa­vu­tet­ta­vis­sa vai on­ko osa vaik­ka­pa cd-le­vyil­lä tai 3,5" kor­puil­la, joi­ta ei enää pys­ty lu­ke­maan yri­tyk­sen omil­la lait­teil­la? ... Akuut­tia tai ei, IT-tyk­kiin kan­nat­taa ot­taa he­ti yh­teyt­tä!