IT-tykki | uutiset19.2.2024


AceMagic. Ace­Ma­gic-merk­ki­ses­tä tie­to­ko­nee­sta on löy­ty­nyt teh­das­asen­tei­se­na ns. troi­ja­lai­nen eli hai­ta­ke, jo­ka on tun­keu­tu­nut si­säl­le käyt­tö­jär­jes­tel­mään. Se ke­rää www-se­lai­miin tal­len­net­tu­ja käyt­tä­jä­tie­to­ja, kaap­paa Steam-, Fi­le­Zil­la- ja Te­le­gram-so­vel­lus­ten ti­lit, mur­tau­tuu kryp­to­va­luut­ta­lom­pa­koi­hin ja niin edel­leen. Tä­mä on­gel­ma kos­kee to­dis­tet­ta­vas­ti ai­na­kin AD08-, AD15- ja AK1-mal­le­ja, mut­ta mah­dol­li­ses­ti myös mui­ta­kin mal­le­ja. Ace­Ma­gi­cia on myy­ty ai­na­kin Ama­zon-verk­ko­kau­pas­sa.

Mi­kä­li si­nul­la on Ace­Ma­gic, lo­pe­ta sen käyt­tö vä­lit­tö­mäs­ti ja tois­ta lai­tet­ta käyt­tä­en vaih­da kaik­ki­en pil­vi- ja net­ti­pal­ve­lui­den sa­la­sa­nat. Kai­kil­la on jo­tain me­ne­tet­tä­vää  ―  esim. pank­ki­tun­nuk­set, luot­to­tie­dot, iden­ti­teet­ti ja ys­tä­vät. Ja muis­ta: käy­tän­nön apua pa­niik­ki­ti­lan­teis­sa saat ai­na IT-ty­kil­tä!4.1.2024


Mitali. Hy­vää al­ka­nut­ta vuot­ta 2024. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen on pääs­syt mu­ka­vas­ti aloit­te­le­maan tä­tä vuot­ta. Töi­tä on teh­ty vas­ta muu­ta­ma päi­vä, mut­ta jo nyt on saa­nut ol­la kiin­ni use­am­mas­sa­kin upe­as­sa pro­jek­tis­sa. Tie­ten­kin vuo­des­ta on suu­rin osa vie­lä jäl­jel­lä, jo­ten kaik­ki ny­kyis­ten ja uu­si­en asi­ak­kai­den tar­jo­a­mat työ­teh­tä­vät kiin­nos­ta­vat eh­dot­to­mas­ti! Päi­vi­tin tä­nään myös re­fe­rens­si­si­vu­ja­ni, joil­ta löy­dät mai­nin­nan muu­ta­mis­ta asi­ak­kais­ta­ni.21.12.2023


Hyvää joulua. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen toi­vot­taa rau­hal­lis­ta ja tur­val­lis­ta jou­lun ai­kaa asi­ak­kail­leen ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­leen! Tä­mä vuo­si al­kaa ol­la lo­puil­laan ja on aika kiit­tää tei­tä kaik­kia, joi­den kans­sa olen saa­nut sen ajan viet­tää!

IT-tyk­ki pal­ve­lee jou­lun vä­li­päi­vi­nä kes­ki­vii­kos­ta per­jan­tai­hin ja en­si vuon­na taas nor­maa­liin ta­paan tiis­tais­ta 2.1.2024 al­ka­en. Muis­tu­te­taan vie­lä kaik­kia sii­tä, et­tä verk­ko­ri­kol­li­suus re­hot­taa ai­na lo­mi­en ai­ka­na. Ote­taan siis va­paa­päi­vät rau­has­sa, mut­ta kui­ten­kin valp­paa­na!20.12.2023


Salon Reumayhdistys ry. Sa­lon Reu­ma­yh­dis­tys ry on ol­lut IT-ty­kin asi­ak­kaa­na jo tam­mi­kuus­ta 2012 al­ka­en eli pyö­re­äs­ti 12 vuot­ta. Tä­nään sain taas päi­vit­tää yh­dis­tyk­sen ko­ti­si­vu­ja ajan ta­sal­le. Käy tu­tus­tu­mas­sa si­vui­hin ja yh­dis­tyk­seen!

Sa­mal­la päi­vi­tin myös omaa re­fe­rens­si­lu­et­te­lo­ani, kat­so täs­tä uu­sim­mat re­fe­rens­sit.7.11.2023


Google Kalenteri. Goog­le Ka­len­te­ri ei ole enää tur­vas­sa hui­jauk­sil­ta. Ka­len­te­rin ta­pah­tu­ma­ku­vauk­siin on mah­dol­lis­ta upot­taa pii­lo­tet­tu­ja skrip­te­jä, jot­ka jää­vät odot­ta­maan toi­min­ta­käs­ky­jä. Skrip­teil­lä on mah­dol­li­suus pääs­tä kä­sik­si käyt­tä­jän ko­neel­le, jo­ten täl­lai­sen hui­jauk­sen tu­ho­po­ten­ti­aa­li on val­ta­va. Tiet­tä­väs­ti näi­tä hui­jauk­sia ei ole vie­lä teh­tail­tu, mut­ta on vain ajan ky­sy­mys, mil­loin jo­tain ta­pah­tuu. Sa­maan ai­kaan Goog­lel­la poh­di­taan kuu­mei­ses­ti, kuin­ka vää­rin­käy­tök­set es­te­tään niin, et­tei se sa­mal­la kar­si ka­len­te­ri­en omi­nai­suuk­sia.

Ota IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­seen yh­teyt­tä, kun ha­lu­at kar­toit­taa yri­tyk­sen­ne tie­to­tur­va­ris­kit! Sa­moin IT-ty­kil­tä voi ti­la­ta jo­ko yleis­ta­soi­sen tai yri­tyk­sel­le rää­tä­löi­dyn tie­to­tur­va­kou­lu­tuk­sen. Ky­sy roh­ke­as­ti li­sää!