IT-tykki | uutiset14.9.2023


Lähiverkko. Lä­hi­verk­ko on par­haim­mil­laan sil­loin, kun sen ole­mas­sa­oloa ei tar­vit­se miet­tiä. Lan­ga­ton verk­ko on ko­to­na mu­ka­va jut­tu, mut­ta mi­ten on kuu­lu­vuu­den lai­ta? Omat haas­teen­sa on sii­nä­kin, jos ta­los­sa on 2-3 ker­ros­ta tai erik­seen ul­ko­ra­ken­nus. Lä­hi­ver­kot ei­vät ole kui­ten­kaan mi­tään ra­ket­ti­tie­det­tä, jo­ten on­gel­mis­ta sel­vi­tään!

Kuu­lu­vuut­ta voi ko­hen­taa mak­sut­to­mas­ti, kun huo­mi­oi muu­ta­man pik­ku ji­pon: älä lai­ta rei­tit­ti­miä tai verk­ko­kyt­ki­miä (1) lä­hel­le ik­ku­naa, kos­ka ma­ta­la­ener­gia­la­sit voi­vat es­tää ra­dio­aal­to­jen kul­ke­mi­sen, (2) huo­neen nurk­kaan lä­hel­le kat­toa tai lat­ti­aa, kos­ka sii­hen voi muo­dos­tua "Fa­ra­dayn häk­ki", jo­ka hei­jas­taa tai imee ra­dio­aal­lot älä­kä (3) lä­hel­le mik­ro­aal­to­uu­nia, kos­ka mik­ro­aal­lot ovat myös ra­dio­aal­to­ja ja nii­den taa­juus on 2,4 GHz — eli sa­ma kuin mo­nil­la muil­la elek­tro­ni­sil­la lait­teil­la.

IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen aut­taa, kun lä­hi­verk­ko ei läh­de ko­ti­kons­teil­la toi­mi­maan riit­tä­vän no­pe­as­ti!1.9.2023


Pankkitilinumero. IT-tykki Mikko Aaltonen on vaihtanut laskutusjärjestelmää. Tämän muutoksen myötä myös laskujen kierrättäminen Ropo-laskutuspalvelun kautta päättyi 31.8.2023. Syyskuun alusta alkaen IT-tykin laskut ovat ulkoisesti erinäköisiä ja samoin tilinumero on vaihtunut. Asiasta tiedotetaan sähköpostitse kaikille IT-tykin asiakasrekisterissä oleville henkilöille ja yrityksille.31.08.2023


CNBC:n uutinen. Mic­ro­soft Teams pois­te­taan EU:n si­säl­lä myy­tä­vis­tä Mic­ro­soft 365 -tuo­te­pa­ke­teis­ta 1.10.2023. Sen jäl­keen uu­sis­sa pa­ke­teis­sa Team­sia ei enää näh­dä. Ne asi­ak­kaat, jot­ka ovat tuo­ta päi­väys­tä en­nen os­ta­neet M365-pa­ke­tin, voi­vat jat­kaa ny­kyi­sen li­sens­sin­sä käyt­töä tai vaih­to­eh­toi­ses­ti luo­pua Team­sis­ta ja saa­da kk-mak­sui­hin­sa pie­nen alen­nuk­sen. Syy­nä Mic­ro­sof­tin rat­kai­sul­le on mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käyt­tö.

IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen aut­taa löy­tä­mään yri­tyk­sel­len­ne so­pi­van vies­tin­tä­ka­na­van. Team­sin ti­lal­le on mah­dol­lis­ta löy­tää myös mak­sut­to­mia, avoi­meen läh­de­koo­diin pe­rus­tu­via vaih­to­eh­to­ja.14.8.2023


Kalorilaskuri : IT-tykki Mikko Aaltonen. Ka­lo­ri­las­ku­ri on te­ko­älyn avul­la to­teu­tet­tu si­vu, jon­ka IT-tyk­ki tä­nään ra­ken­si. Sil­lä pys­tyt las­ke­maan, kuin­ka pal­jon päi­vän mit­taan saa ker­tyä ka­lo­rei­ta, jot­ta py­syt aset­ta­mas­sa­si ta­voi­te­pai­nos­sa. Si­vun on tar­koi­tus en­si­si­jai­ses­ti osoit­taa, mil­lai­sia tuo­tok­sia te­ko­älyn avul­la saa ra­ken­net­tua. Se on yk­sin­ker­tai­nen rat­kai­su, jo­ka syn­tyi vai­vat­to­mas­ti ja tun­tuu toi­mi­van kai­kil­la ny­ky­ajan se­lai­mil­la. Te­ko­äly pys­tyy jo nyt pal­jon muu­hun­kin. Ota yh­teyt­tä IT-tyk­kiin, kun si­nul­la on töi­tä te­ko­älylle!14.08.2023


Anna arvostelu. Goog­le Re­views -pal­ve­lus­sa voit nyt ar­vi­oi­da IT-tyk­kiä. Siel­lä saat an­net­tua 1-5 täh­teä, ha­lu­tes­sa­si voit vie­lä pe­rus­tel­la vas­tauk­se­si. Olet­ko ol­lut tyy­ty­väi­nen kaik­keen vai oli­si­ko vie­lä jos­sain pa­ran­net­ta­vaa? Ar­vos­te­lun voi jät­tää ku­ka ta­han­sa, mut­ta tie­tys­ti re­le­van­teim­pia ar­vos­te­lu­ja tu­lee asia­kas­suh­tees­sa ole­vil­ta ih­mi­sil­tä. IT-tyk­ki ei mak­sa ar­vos­te­luis­ta, jot­ta ra­ha (tai muu pal­kin­to) ei vai­kut­tai­si ar­vos­te­lui­den si­säl­töön. Kii­tos asi­ak­kail­le­ni!