IT-tykki | uutiset04.08.2021


Läppärin tsekkaus. Pa­luu kou­luun ja töi­hin — hy­vä syy tar­kis­taa, että kan­net­ta­va tie­to­ko­ne on kun­nos­sa! Nyt lo­ka­kuun 2021 lop­puun as­ti IT-ty­kil­tä Läp­pä­rin syys­huol­to hin­taan 59 eur/kpl. Tar­jous kos­kee vain PC/Win­dows -läp­pä­rei­tä. Hin­taan si­säl­ty­vät:

  •   virusskannaus
  •   Windows-rekisterien puhdistus
  •   levyn eheytys
  •   kun­to­ar­vio ja suo­si­tuk­set jat­ko­toi­men­pi­teis­tä
  •   ar­von­li­sä­ve­ro 24%

HUOM: tar­jous­hin­ta ei kos­ke esim. tab­let­te­ja, App­le-lait­tei­ta ei­kä ko­nei­ta, jois­sa Win­dows ei käyn­nis­ty. Työ suo­ri­te­taan IT-ty­kin toi­mis­tol­la, ei asi­ak­kaan ti­lois­sa. Mi­kä­li IT-tyk­ki nou­taa ja/tai pa­laut­taa lait­teet, sii­tä ve­loi­te­taan erik­seen. Toi­mi­tus­ku­lut riip­pu­vat toi­mi­tus­ta­vas­ta, asi­ak­kaan si­jain­nis­ta ja läp­pä­ri­en lu­ku­mää­räs­tä. Ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si asi­a­kas ei voi seu­ra­ta työ­suo­ri­tus­ta. Ky­sy li­sä­tie­dot IT-ty­kil­tä!23.07.2021


Tekstiviestihuijaus. Täl­lä het­kel­lä pu­he­li­miin tu­lee run­saas­ti hui­jaus­vies­te­jä. Näil­lä on tyy­pil­li­ses­ti kol­me yh­dis­tä­vää te­ki­jää:  1️⃣  teks­ta­ri tu­lee suo­ma­lai­ses­ta nu­me­ros­ta,  2️⃣  vies­ti on kir­joi­tet­tu sel­ke­äl­lä suo­mel­la ja  3️⃣  vies­ti si­säl­tää lin­kin www-si­vul­le. Jos lin­kin avaa, yri­te­tään pu­he­li­meen la­da­ta ja asen­taa so­vel­lus, jo­ka mah­dol­lis­taa lait­teen va­koi­lun ja/tai esim. yh­teys­tie­to­jen lä­he­tyk­sen hui­ja­ril­le.

Kan­nat­taa muis­taa pa­ri asi­aa. En­sin­nä­kin: älä avaa iki­nä link­kiä, jos et ole var­ma, mi­tä sen ta­kaa löy­tyy! Ja toi­sek­seen: pu­he­li­men ase­tuk­sis­sa kan­nat­taa pi­tää pääl­lä "Sal­li oh­jel­mis­to­jen asen­ta­mi­nen vain luo­te­tuis­ta läh­teis­tä". Ota yh­teyt­tä IT-tyk­kiin, mi­kä­li tar­vit­set apua ase­tus­ten sää­dös­sä tai asen­tu­nei­den hait­ta­oh­jel­mi­en pois­tos­sa!10.07.2021


MyTrendyPhone Oy. My­Tren­dy­Pho­ne on vuon­na 2003 pe­rus­tet­tu yri­tys, jon­ka tuo­te­va­li­koi­maan kuu­luu yli 100.000 ni­mi­ket­tä. Verk­ko­kau­pan osas­toi­na ovat mm. Pu­he­lin­tar­vik­keet, Pu­he­li­met, Akut, Kor­jaus, Gad­get ja Tie­to­ko­ne­tar­vik­keet. Li­säk­si on mah­dol­lis­ta ti­la­ta kän­ny­kän­kuo­ria omas­ta va­lo­ku­vas­ta pai­net­tu­na sekä myy­dä käy­tet­ty pu­he­lin My­Tren­dy­Pho­nel­le.

Jos han­kit My­Tren­dy­Pho­nen verk­ko­kau­pas­ta tuot­teen, voit tar­vit­ta­es­sa ti­la­ta mik­ro­tu­kea IT-ty­kil­tä! Tä­mä kos­kee eri­tyi­ses­ti so­vel­lus­asen­nuk­sia ja käyt­tö­kou­lu­tus­ta, mut­ta tuot­tees­ta riip­pu­en myös muu tu­ki on mah­dol­lis­ta. Ota yh­teyt­tä ja ky­sy li­sää!06.07.2021


Isoniitun Kone Oy IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen päi­vit­ti Iso­nii­tun Ko­ne Oy:n ko­ti­si­vu­ja tä­nään. Si­vut ovat alun pe­rin­kin IT-ty­kin te­kemät, nyt teh­dyt muu­tok­set oli­vat pie­nem­piä muok­kauk­sia. Iso­nii­tun Ko­ne Oy ja IT-tyk­ki ovat mo­lem­mat pöy­tyä­läi­siä, jo­ten täl­lä ker­taa sai tehdä töi­tä pai­kal­li­sel­le lä­hi­yri­tyk­sel­le. Jos Tu­run ta­lous­alu­eel­la tar­vit­see maan­ra­ken­nus­ta tai kiin­teis­tön­huol­toa, kan­nat­taa ot­taa yh­teyt­tä Iso­nii­tun Ko­nee­seen!29.06.2021


FreeDOS. FreeDOS täyt­tää tä­nään jo 27 vuot­ta! Ky­sees­sä on pe­rin­tei­nen dos-käyt­tö­jär­jes­tel­mä, jo­ta jul­kais­taan avoi­men läh­de­koo­din alla. Pi­täi­si ol­la yh­teen­so­pi­va kaik­ki­en MS-DOS -oh­jel­mis­to­jen kans­sa ja li­säk­si tu­kee mm. eri­lai­sia In­ter­net-tek­nii­koi­ta.

Free­DOS on hy­vä va­lin­ta esi­mer­kik­si sil­loin, jos tuo­tan­non­oh­jauk­ses­sa lait­teis­to on van­haa ja sii­hen liit­ty­vä oh­jel­mis­to vaa­tii dos-ym­pä­ris­tön. Uu­sim­mat käyt­tö­jär­jes­tel­mät ei­vät enää tue dos-so­vel­luk­sia, jo­ten uu­sim­piin ko­nei­siin on asen­net­ta­va sii­nä ta­pauk­ses­sa ai­to dos. Ky­sy li­sää IT-ty­kil­tä, jos dos-ym­pä­ris­töl­le on tar­vet­ta tai se kiin­nos­taa ihan har­ras­tus­poh­jal­ta!