IT-tykki | uutiset31.12.2021


Hyvää uutta vuotta 2022! IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen kiit­tää kaik­kia asi­ak­kai­taan ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­taan ku­lu­nees­ta vuo­des­ta! Osit­tain ylei­ses­tä tren­dis­tä ja osit­tain ko­ro­na­pan­de­mi­as­ta joh­tu­en tie­to­tur­va­ris­ki­en ja tie­to­mur­to­jen mää­rä nou­si run­saas­ti ver­rat­tu­na vuo­teen 2020. Suun­ta näyt­täi­si jat­ku­van sa­ma­na nyt al­ka­van vuo­den ai­ka­na. Pan­de­mia­a em­me pysty pois­ta­maan nappia pai­na­mal­la, mut­ta tie­to­tur­vaan voim­me pa­nos­taa. Jat­ke­taan täs­tä en­tis­tä valp­paam­pa­na! ... Ja jos et vie­lä ole IT-ty­kin asi­a­kas, ota yh­teyt­tä ja se vi­ka on äk­kiä kor­jat­tu!17.12.2021


IT-tykki | referenssit. Ros­sum Oy on va­lin­nut IT-ty­kin yh­teis­työ­kump­pa­nik­seen! Ros­sum on oh­jel­mis­to­ta­lo, jon­ka tun­ne­tuim­pia tuot­tei­ta täl­lä het­kel­lä on Ko­sak­ka. Ros­su­min asi­a­kas­kun­ta on va­kuut­ta­va, siel­tä löy­ty­vät mm. Eli­sa, Te­lia ja Is­ku In­te­rior.

Li­säk­si jo ai­em­min IT-tykin asi­ak­kaa­na on ol­lut Eko-Ex­pert KH Oy, jo­ka yri­tys­kaup­po­jen myö­tä on ny­ky­ään osa Eco­Up Oyj:tä. Muu­tok­sis­ta huo­li­mat­ta - tai eh­kä juu­ri nii­den an­si­os­ta - IT-ty­kil­lä työt jat­ku­vat ja tah­ti sen kuin pa­ra­nee! Läm­mön­e­ris­tei­tä kier­rät­tä­mäl­lä Eco­Up saa uusia eris­tei­tä ja pin­ta­ma­te­ri­aa­le­ja.

Käy IT-ty­kin re­fe­rens­si­lis­ta läpi. Jos oman yri­tyk­se­si ni­meä ei viel­ä löy­dy siel­tä, ota yh­teyt­tä ja kor­ja­taan ti­lan­ne!30.11.2021


Valiokunnan mietintö VaVM 16/2021 vp. "Toi­men­pi­de­a­loit­tees­sa etä­yh­tey­del­lä ta­pah­tu­van tie­to­ko­ne­huol­lon li­sää­mi­ses­tä ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen pii­riin TPA 82/2020 vp esi­te­tään, et­tä hal­li­tus ryh­tyy toi­men­pi­tei­siin li­sä­täk­seen ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen pii­riin sel­lai­sen tie­to­ko­ne­huol­lon, jos­sa huol­let­ta­va lai­te on hen­ki­lön ko­to­na tai va­paa-ajan asun­nol­la ja huol­to­hen­ki­lö hoi­taa työn etä­yh­tey­den avul­la."

"Edus­kun­ta hyl­kää toi­men­pi­de­a­loit­teet TPA 53/2020 vp, TPA 82/2020 vp, TPA 85/2020 vp, TPA 123/2020 vp ja TPA 130/2020 vp." (Va­li­o­kun­nan mie­tin­tö VaVM 16/2021 vp)

Toi­men­pi­de­a­loi­te TPA 82/2020 pe­rus­tui IT-ty­kin kan­sa­lais­a­loit­tee­seen nro 6281. Näil­lä oli käy­tän­nös­sä sa­ma asi­a­si­säl­tö. Vaik­ka nyt täl­lä ker­taa tu­li ta­ka­pak­kia, tä­tä asi­aa yri­te­tään ajaa lä­pi myös jat­kos­sa. On­han täl­lä aloit­teel­la pel­käs­tään hy­viä puo­lia:
🔹 ei ajo­mat­ko­ja = ei pääs­tö­jä.
🔹 ei mat­ko­jen las­ku­tus­ta = edul­li­sem­pi hin­ta.
🔹 te­hos­taa ajan­käyt­töä = vas­taus työ­voi­ma­pu­laan.
🔹 ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys = vä­hen­tää har­maa­ta ta­lout­ta.
🔹 sa­ma koh­te­lu kai­kil­le = sel­keyt­tää ti­lan­net­ta.19.11.2021


Suomen Vahvimmat AA. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­sel­le on jäl­leen myön­net­ty Suo­men Vah­vim­mat AA -ser­ti­fi­kaat­ti. Tä­mä tun­nus­tus on an­net­tu nyt jo vuo­des­ta 2017 al­ka­en jo­ka vuo­si. To­dis­tus osoit­taa, et­tä ta­lous­a­si­at ovat kun­nol­la hoi­det­tu­ja.

Li­säk­si IT-tyk­ki on kuu­lu­nut jo vuo­des­ta 2013 al­ka­en Luo­tet­ta­va Kump­pa­ni -oh­jel­maan. Tä­mä puo­les­taan osoit­taa, et­tä la­ki­sää­tei­set ve­rot, va­kuu­tuk­set ja muut vel­voit­teet hoi­de­taan asi­al­li­ses­ti. Jois­sa­kin ti­lan­teis­sa IT-ty­kin pal­ve­lui­ta voi­daan rin­nas­taa vuok­ra­työ­voi­man tai ali­u­ra­koit­si­jan käyt­töön. La­ki ti­laa­jan sel­vi­tys­vel­vol­li­suu­des­ta ja vas­tuus­ta ul­ko­puo­lis­ta työ­voi­maa käy­tet­tä­es­sä ("ti­laa­ja­vas­tuu­la­ki") vel­voit­taa työn ti­laa­jan var­mis­ta­maan, et­tä nä­mä asi­at ovat kun­nos­sa.

Ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta IT-ty­kil­lä ovat siis asi­at sil­lä mal­lil­la, et­tä ne kes­tä­vät yk­si­tyis­koh­tais­ta­kin tar­kas­te­lua. Kii­tos kuu­luu en­si­si­jai­ses­ti niil­le asi­ak­kail­le­ni ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­le­ni, jot­ka ovat mah­dol­lis­ta­neet tämän!05.11.2021


AliExpress. Hei­nä­kuus­ta 2021 al­ka­en EU:n ul­ko­puo­lel­ta tu­le­viin os­tok­siin on pi­tä­nyt li­sä­tä alv riip­pu­mat­ta sii­tä, mi­kä on os­tok­sen lop­pu­sum­ma. Ai­em­min al­le 22 eu­ron os­tois­ta ei pe­rit­ty al­via. Tä­mä muu­tos vai­kut­ti luon­nol­li­ses­ti ul­ko­mais­ten verk­ko­kaup­po­jen suo­si­oon ja hin­noit­te­luun. Vai vai­kut­ti­ko?

Ali­Ex­press rea­goi no­pe­as­ti uu­teen sään­te­lyyn. Oli­han ky­sees­sä ko­ko EU:n kat­ta­vas­ta muu­tok­ses­ta ja si­ten mer­kit­tä­väs­tä osas­ta Ali­Ex­pres­sin käyt­tä­jä­kun­taa. Ny­ky­ään Ali­Ex­pres­sil­lä on suu­ria va­ras­to­ja mm. Vi­ros­sa ja kaik­ki EU-ti­lauk­set kier­rä­te­tään nii­den kaut­ta. Lo­pul­li­nen hin­ta­ta­so ei juu­ri­kaan muut­tu­nut ja var­sin­kin Suo­meen as­ti tuot­tei­den toi­mi­tus­no­pe­us jon­kin ver­ran pa­ra­ni.