IT-tykki | uutiset14.10.2021


TulotAn Oy. TulotAn Oy on Lah­den seu­dul­la toi­mi­va ti­li­toi­mis­to, jo­ka tar­jo­aa kir­jan­pi­don li­säk­si mm. res­kont­ri­en­hoi­toa, ta­lous­pääl­lik­kö­pal­ve­lui­ta, kas­sa­vir­ta­en­nus­tei­ta ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­toa. Jo­kai­sel­le yri­tys­muo­dol­le ja -kool­le rää­tä­löi­dään var­mas­ti so­pi­va pal­ve­lu­pa­ket­ti tar­pei­den mu­kaan.

Myös Tu­lo­tAn käyt­tää IT-ty­kin pal­ve­lui­ta!11.10.2021


Energiansäästöviikko 2021. Ener­gi­an­sääs­tö­viik­ko 2021 käyn­nis­tyi tä­nään maa­nan­tai­na 11. lo­ka­kuu­ta. Ky­seis­tä viik­koa on vie­tet­ty jo vuo­des­ta 1996 al­ka­en eli nyt on me­nos­sa jo 25. ener­gi­an­sääs­tö­viik­ko! IT-tyk­ki on osal­lis­tu­nut näi­hin viik­koi­hin vuo­des­ta 2013 al­ka­en.

Ener­gi­an­sääs­tö­vii­kon 2021 ai­ka­na IT-tyk­ki ei tee asi­a­kas­käyn­te­jä, jot­ka edel­lyt­tä­vät yk­si­tyis­au­toi­lua. Poik­keuk­se­na tä­hän ovat akuu­tit teh­tä­vät, joi­ta ei voi siir­tää ei­kä hoi­taa etä­nä. Li­säk­si tä­män vii­kon lop­pu­puo­lel­la jul­kais­taan tee­maan liit­ty­en jo­ta­kin uut­ta - ter­ve­tu­loa käy­mään uu­del­leen näil­lä si­vuil­la vii­meis­tään vii­kon ku­lut­tua!4.10.2021


Nummen Kone Oy. Pöy­ty­ä­läi­nen Num­men Ko­ne Oy on va­lin­nut IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­sen mik­ro­tu­ki­pal­ve­lui­den­sa tuot­ta­jak­si. Num­men Ko­ne te­kee pi­ha­u­ra­koin­tia ja pi­ho­jen kun­nos­sa­pi­toa yli 20 vuo­den ko­ke­muk­sel­la. Lue hei­dän ko­ti­si­vuil­taan li­sää!

Avaa re­fe­rens­si­luet­te­lo näh­däk­se­si li­sää yri­tyk­siä, jot­ka jo luot­ta­vat IT-tyk­kiin. Mi­kä­li oma yri­tyk­se­si ei vie­lä näy luet­te­los­sa, ota heti yh­teyt­tä IT-tyk­kiin ja kor­ja­taan on­gel­ma sa­moin tein!22.09.2021


Kilpailuttaja.fi. Tie­sit­kö, et­tä au­to­va­kuu­tus­ten osuus ko­ti­ta­louk­si­en kai­kis­ta va­kuu­tuk­sis­ta on jo­pa 60 pro­sent­tia? Ei ihan vä­hän. Hin­nois­sa ja pal­ve­lu­pa­ke­teis­sa on kui­ten­kin suu­ria ero­ja. Sik­si va­kuu­tuk­set kan­nat­taa­kin kil­pai­lut­taa. Kil­pai­lut­ta­ja.fi on pal­ve­lu, jo­ka te­kee han­ka­las­ta ver­tai­lus­ta help­poa! Ota pal­ve­lun kaut­ta tar­jous ja kat­so it­se, kuin­ka pal­jon hin­ta pu­to­aa. Kil­pai­lu­tus ei vie­lä si­do mi­hin­kään, jo­ten jos ny­kyi­nen va­kuu­tus­pa­ket­ti­si tun­tuu so­pi­van si­nul­le pa­rem­min kuin eh­do­tet­tu uu­si va­kuu­tus, jat­kat sen käyt­töä en­ti­seen mal­liin. Ja muis­ta: ajan ta­sal­la ole­va va­kuu­tus on myös osa tur­val­li­suut­ta­si!15.09.2021


IT-tykki -etätuki. Va­roi­tus: Team­Vie­wer-etä­hal­lin­ta on jou­tu­nut pank­ki­maa­il­mas­ta tu­tun hui­jauk­sen uh­rik­si. Jos goog­let­taa Team­Vie­we­riä tai etä­hal­lin­taa, saat­taa saa­da eteen­sä mak­se­tun Goog­le Ads -mai­nok­sen. Si­tä klik­kaa­mal­la pää­tyy Team­Vie­we­rin ko­ti­si­vu­ja muis­tut­ta­val­le sai­til­le, mut­ta to­del­li­suu­des­sa on­kin hui­ja­ri­en yl­lä­pi­tä­mäl­lä si­vuil­la. Jos siel­tä la­taa "Team­Vie­we­rin", saa­kin ko­neel­leen hait­ta­oh­jel­man.

IT-tyk­ki -etä­tu­ki on to­teu­tet­tu Team­Vie­we­rin avul­la. Kun siis olet la­taa­mas­sa etä­hal­lin­nan "vas­ta­kap­pa­let­ta", var­mis­ta, et­tä se la­tau­tuu get.­team­vie­wer.­com -osoit­tees­ta. IT-ty­kin si­vuil­la ole­vat lin­kit joh­ta­vat ai­toon si­vus­toon. Ky­sy tar­vit­ta­es­sa li­sää IT-ty­kil­tä!