Uutiset

 • 25.2. 2021

  Tä­nään rai­si­o­lai­nen Ta­sa­lan ap­teek­ki ava­si uu­det ko­ti­si­vun­sa. IT-ty­kin kä­si­a­laa.
  • Ta­sa­lan ap­teek­ki »

 • 20.1. 2021

  Päivitin IT-tykin re­fe­rens­si­lis­taa.
  • Referenssit 2021 »

 • 11.1. 2021

  Päivitin Sa­lon Reu­ma­yh­dis­tys Ry:n kotisivuja. Muu­tok­set kos­ki­vat lä­hin­nä ul­ko­asua.
  • Salon Reu­ma­yh­dis­tys »

 • 27.11. 2020

  Hen­ki­lös­tön vä­lin­pi­tä­mä­tön tai osaa­ma­ton toi­min­ta on ris­ki ko­ko yri­tyk­sen tie­to­tur­val­le. Tilaa ra­vis­te­le­va kou­lu­tus­pa­ket­ti nyt IT-ty­kil­tä!

Tervetuloa!

IT-tykki Mik­ko Aal­to­nen on vuon­na 2004 pe­rus­tet­tu yri­tys. Tuol­loin kon­sep­ti­na oli tar­jota mik­ro­tu­kea yri­tyk­sil­le ja yksi­tyis­hen­ki­löille. Edel­leen tukea anne­taan sitä tar­vit­se­ville, mutta toi­min­nan kärki on ohjau­tu­nut entistä enem­män asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lui­hin, tie­to­tur­vaan ja datan­hal­lin­taan. Näistä voi lukea lisää Palvelut-lin­kin takaa.

IT-tykin kaut­ta voi hank­kia myös alan tuot­teita. Niitä tar­jo­taan ensi­si­jai­sesti Avai­met käteen -peri­aat­teella. Esi­mer­kiksi jos hank­kii puhe­li­men tai tie­to­ko­neen, nii­hin voi­daan lait­taa val­miiksi oikeat säh­kö­pos­ti­a­se­tuk­set tai muut asi­ak­kaan tar­vit­se­mat sovel­luk­set ja omi­nai­suu­det. Näin laite on aidosti käyt­tö­val­mis heti, kun se toi­mi­te­taan asi­ak­kaalle. Tar­vit­ta­essa van­han lait­teen data voi­daan tie­to­tur­val­li­sesti tuhota ja sen jäl­keen kone voidaan toi­mit­taa kier­rä­tyk­seen. Lue lisää Tuotteet-sivulta.

Työpanosta tar­jo­taan sekä asi­a­kas­ti­loissa että etä­työnä - riip­puen asi­ak­kaan toi­veista ja työ­teh­tävän laa­dusta. Mah­dol­li­suus on myös ottaa Team­Vie­we­rillä etä­yh­teys asi­ak­kaan tie­to­ko­nee­seen.

IT-tykki Mik­ko Aal­to­nen kuu­luu Vas­tuu Group Oy:n Luo­tet­tava Kump­pani -ohjel­maan ja talous­tie­dot ovat mak­sutta tar­kas­tet­ta­vissa Zeckit-palvelusta.

Yrittäjä:

Olen Mik­ko Aal­to­nen, tie­to­jen­kä­sit­te­lyn tra­de­nomi ja lii­ke­ta­lou­den mer­ko­nomi. Lisäksi olen suo­rit­ta­nut yhden luku­vuo­den kes­tä­neen mik­ro­tu­ki­hen­ki­lö­kurs­sin sekä muita, lyhy­em­piä kurs­seja. Asun tällä het­kellä Pöy­ty­ällä, aiem­pina asuin­paik­koi­nani ovat olleet Tur­ku, Sa­lo ja Eura.

Toi­mis­to- ja IT-työ­ko­ke­musta on ker­ty­nyt yrit­tä­jänä jo vuo­desta 2004 alkaen ja sitä ennen yh­teensä noin seit­se­män vuoden ajan eri työn­an­ta­jien pal­ve­luk­sessa. Näistä mai­nit­ta­koon Lyco Oy ja Tulos­kone Oy (myöhemmin fuusioitunut Konica Minoltaan).