Uutiset

 • 3.5. 2021

  TT Es­ta­te Oy on siir­ty­nyt IT-ty­kin asi­ak­kaak­si. Ter­ve­tu­loa mu­kaan!
  • Referenssit 2021 »

 • 19.4. 2021

  Päi­vi­tin Sa­lon Reu­ma­yh­dis­tys ry:n ko­ti­si­vu­ja.
  • sa­lon­reu­ma­yh­dis­tys.fi »

 • 1.4. 2021

  IT-tykki 17 vuot­ta! Täy­si-i­käi­syys lä­hes­tyy! Jos et vie­lä ole ol­lut mu­ka­na täl­lä mat­kal­la, nyt on ai­ka hy­pä­tä kyytiin!

 • 13.3. 2021

  IT-tyk­ki te­kee nyt yh­teis­työ­tä Di­gi­o­pen kans­sa alan kou­lu­tuk­siin liit­ty­en!
  • Digiope »

Tervetuloa!

IT-tykki Mik­ko Aal­to­nen on vuon­na 2004 pe­rus­tet­tu yri­tys. Tuol­loin kon­sep­ti­na oli tar­jota mik­ro­tu­kea yri­tyk­sil­le ja yksi­tyis­hen­ki­löille. Edel­leen tukea anne­taan sitä tar­vit­se­ville, mutta toi­min­nan kärki on ohjau­tu­nut entistä enem­män asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lui­hin, tie­to­tur­vaan ja datan­hal­lin­taan. Näistä voi lukea lisää Palvelut-lin­kin takaa.

IT-tykin kaut­ta voi hank­kia myös alan tuot­teita. Niitä tar­jo­taan ensi­si­jai­sesti Avai­met käteen -peri­aat­teella. Esi­mer­kiksi jos hank­kii puhe­li­men tai tie­to­ko­neen, nii­hin voi­daan lait­taa val­miiksi oikeat säh­kö­pos­ti­a­se­tuk­set tai muut asi­ak­kaan tar­vit­se­mat sovel­luk­set ja omi­nai­suu­det. Näin laite on aidosti käyt­tö­val­mis heti, kun se toi­mi­te­taan asi­ak­kaalle. Tar­vit­ta­essa van­han lait­teen data voi­daan tie­to­tur­val­li­sesti tuhota ja sen jäl­keen kone voidaan toi­mit­taa kier­rä­tyk­seen. Lue lisää Tuotteet-sivulta.

Työpanosta tar­jo­taan sekä asi­a­kas­ti­loissa että etä­työnä - riip­puen asi­ak­kaan toi­veista ja työ­teh­tävän laa­dusta. Mah­dol­li­suus on myös ottaa Team­Vie­we­rillä etä­yh­teys asi­ak­kaan tie­to­ko­nee­seen.

IT-tykki Mik­ko Aal­to­nen kuu­luu Vas­tuu Group Oy:n Luo­tet­tava Kump­pani -ohjel­maan ja talous­tie­dot ovat mak­sutta tar­kas­tet­ta­vissa Zeckit-palvelusta.

Yrittäjä:

Olen Mik­ko Aal­to­nen, tie­to­jen­kä­sit­te­lyn tra­de­nomi ja lii­ke­ta­lou­den mer­ko­nomi. Lisäksi olen suo­rit­ta­nut yhden luku­vuo­den kes­tä­neen mik­ro­tu­ki­hen­ki­lö­kurs­sin sekä muita, lyhy­em­piä kurs­seja. Asun tällä het­kellä Pöy­ty­ällä, aiem­pina asuin­paik­koi­nani ovat olleet Tur­ku, Sa­lo ja Eura.

Toi­mis­to- ja IT-työ­ko­ke­musta on ker­ty­nyt yrit­tä­jänä jo vuo­desta 2004 alkaen ja sitä ennen yh­teensä noin seit­se­män vuoden ajan eri työn­an­ta­jien pal­ve­luk­sessa. Näistä mai­nit­ta­koon Lyco Oy ja Tulos­kone Oy (myöhemmin fuusioitunut Konica Minoltaan).

Digiope.
Di­g­i­open taus­tal­la toi­mii jouk­ko kou­lu­tus­a­lan am­mat­ti­lai­sia. Kou­lu­tuk­set rää­tä­löi­dään asi­ak­kaan toi­vei­den mu­kai­ses­ti. Kou­lu­tus voi­daan to­teut­taa suo­men- ja eng­lan­nin­kie­lel­lä se­kä op­pi­lai­tos­puo­lel­la myös ruot­sik­si.

Kou­lu­tus­ai­hei­ta ovat mm. Of­fi­ce 365, M365, Win­dows 10, Po­wer­BI, Goog­le Ads, Goog­le Ana­ly­tics ja Mi­ne­craft Edu­ca­ti­on Edi­ti­on. Tar­kem­pia tie­to­ja ai­he­a­lu­eis­ta saa ky­sy­mäl­lä tai Di­gi­o­pen ko­ti­si­vuil­ta. Kou­lu­tuk­set voi­daan to­teut­taa jo­ko ko­ro­na­ra­joi­tus­ten puit­teis­sa asi­ak­kaan jär­jes­tä­mis­sä ti­lois­sa tai Teams-etä­yh­tey­del­lä.

• Digiope »