IT-tykki | uutiset17.03.2023


Salon Reumayhdistys ry. Sa­lon Reu­ma­yh­dis­tys ry on ol­lut IT-ty­kin asi­akas jo maa­lis­kuus­ta 2017 al­ka­en eli kuu­si vuot­ta. Yh­teis­työ­tä on saa­nut teh­dä sään­nöl­li­ses­ti ja kaik­ki on su­ju­nut ai­na mu­ka­vas­ti. Ai­koi­naan en­sim­mäi­nen pro­jek­ti liit­tyi ko­ti­si­vu­jen uu­dis­ta­mi­seen ja sen sa­man ai­heen ää­rel­le on taas tä­nään saa­tu pa­la­ta. Nyt teh­tiin lä­hin­nä si­säl­töön muu­tok­sia, eh­kä en­si ker­ral­la muo­ka­taan myös ra­ken­net­ta. Mat­kan var­rel­la on ol­lut myös mo­nen­lai­sia mik­ro­tu­ki­töi­tä. Kii­tos luot­ta­muk­ses­ta, täs­tä on hy­vä jat­kaa!

Re­fe­rens­sit-si­vul­ta löy­tyy mui­ta­kin IT-ty­kin re­fe­rens­se­jä. Jos oman yri­tyk­se­si ni­meä ei lis­toil­la näy, ota he­ti yh­teyt­tä ja lai­te­taan asi­at jär­jes­tyk­seen!06.03.2023


Manthoin Poraus Oy. Mant­hoin Po­raus Oy on pöy­tyä­läi­nen yri­tys, jo­ka tar­jo­aa yli 30 vuo­den ko­ke­muk­sel­la kal­lio- ja met­ri­po­raus­ta. Hei­dän asi­ak­kai­taan ovat lou­hin­ta­liik­keet kaut­ta Suo­men.

IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen puo­les­taan sai asi­ak­kaak­seen Mant­hoin Po­rauk­sen. Si­jain­nin puo­les­ta on help­poa tar­jo­ta IT-apua asi­ak­kaan omis­sa ti­lois­sa, mut­ta myös etä­tu­ki on­nis­tuu. Kat­so myös muut IT-ty­kin re­fe­rens­sit.27.02.2023


ChatGPT. Chat­GPT ja eri­lai­set ku­va­ge­ne­raat­to­rit ovat kas­vat­ta­neet suo­si­o­taan. Te­ko­älyä pus­kee nyt jo­ka puo­lel­ta. Kos­ka suo­si­on kas­vu on ol­lut rä­jäh­dys­mäis­tä, he­rää luon­nol­li­ses­ti mo­nia ky­sy­myk­siä. Ku­ka omis­taa te­ki­jän­oi­keu­det te­ko­älyn luo­maan ma­te­ri­aa­liin? Ku­ka on vas­tuus­sa, jos te­ko­äly an­taa lain­vas­tai­sia tai hen­gen­vaa­ral­li­sia neu­vo­ja? Mi­ten käy ai­don älyk­kyy­den tai mo­raa­lin, jos te­ko­äly hoi­taa ajat­te­le­mi­sen? Mi­ten suo­jau­tua te­ko­älyl­tä, jo­ta käy­te­tään ri­kol­li­siin tar­koi­tuk­siin?

En­tä mi­ten oma yri­tyk­sen­ne voi hyö­tyä te­ko­älys­tä? Tai mi­tä kaik­kea tei­dän pi­tää ot­taa huo­mi­oon, jot­ta voi­sit­te suo­jau­tua vi­ha­mie­li­sil­tä te­ko­äly­hyök­käyk­sil­tä? IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen aut­taa! Ota yh­teyt­tä - py­sy­tään tur­val­li­ses­ti pin­nal­la!13.2.2023


Kyrön Fysioterapia Ky. Ky­rön Fy­sio­te­ra­pia Ky tar­jo­aa 24h-kun­to­sa­lin sekä fy­sio­te­ra­peut­ti­en ja jal­ka­hoi­ta­jan pal­ve­lui­ta. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen puo­les­taan tar­jo­aa mik­ro­tu­kea ja mui­ta IT-pal­ve­lui­ta Ky­rön Fy­sio­te­ra­pi­al­le. Upe­aa pääs­tä yh­teis­työ­hön myös pai­kal­lis­ten yri­tys­ten kans­sa! Tie­tys­ti kaik­ki asi­ak­kaat ovat tär­kei­tä, paik­ka­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta. Etä­yh­teyk­si­en an­si­os­ta tu­kea voi­daan tar­jo­ta hel­pos­ti ko­ko Suo­meen. Kat­so re­fe­rens­sit. Jos oman or­ga­ni­saa­ti­on­ne ni­meä ei löy­dy lis­tal­ta, on syy­tä ot­taa he­ti yh­teyt­tä IT-tyk­kiin!10.2.2023


Microsoft Teams. Mic­ro­soft Teams Free (pe­rin­tei­nen) pois­te­taan käy­tös­tä 12.4.2023. Jos siis käy­tös­sän­ne on pe­rin­tei­nen, mak­su­ton Teams, nyt on aika päi­vit­tää oh­jel­mis­toa. On­ko syy­tä siir­tyä Team­sin mak­sul­li­seen ver­si­oon vai vaih­de­taan­ko toi­seen mak­sut­to­maan ver­si­oon? Ota he­ti yh­teyt­tä IT-tyk­kiin, niin kar­toi­te­taan or­ga­ni­saa­ti­on­ne ti­lan­ne! Mak­su­ton tai edul­li­sin ei vält­tä­mät­tä ole jär­ke­vin — mut­ta toi­saal­ta ei ole fik­sua mak­saa tar­peet­to­mis­ta­kaan omi­nai­suuk­sis­ta.