IT-tykki | uutiset22.09.2021


Kilpailuttaja.fi. Tie­sit­kö, et­tä au­to­va­kuu­tus­ten osuus ko­ti­ta­louk­si­en kai­kis­ta va­kuu­tuk­sis­ta on jo­pa 60 pro­sent­tia? Ei ihan vä­hän. Hin­nois­sa ja pal­ve­lu­pa­ke­teis­sa on kui­ten­kin suu­ria ero­ja. Sik­si va­kuu­tuk­set kan­nat­taa­kin kil­pai­lut­taa. Kil­pai­lut­ta­ja.fi on pal­ve­lu, jo­ka te­kee han­ka­las­ta ver­tai­lus­ta help­poa! Ota pal­ve­lun kaut­ta tar­jous ja kat­so it­se, kuin­ka pal­jon hin­ta pu­to­aa. Kil­pai­lu­tus ei vie­lä si­do mi­hin­kään, jo­ten jos ny­kyi­nen va­kuu­tus­pa­ket­ti­si tun­tuu so­pi­van si­nul­le pa­rem­min kuin eh­do­tet­tu uu­si va­kuu­tus, jat­kat sen käyt­töä en­ti­seen mal­liin. Ja muis­ta: ajan ta­sal­la ole­va va­kuu­tus on myös osa tur­val­li­suut­ta­si!15.09.2021


IT-tykki -etätuki. Va­roi­tus: Team­Vie­wer-etä­hal­lin­ta on jou­tu­nut pank­ki­maa­il­mas­ta tu­tun hui­jauk­sen uh­rik­si. Jos goog­let­taa Team­Vie­we­riä tai etä­hal­lin­taa, saat­taa saa­da eteen­sä mak­se­tun Goog­le Ads -mai­nok­sen. Si­tä klik­kaa­mal­la pää­tyy Team­Vie­we­rin ko­ti­si­vu­ja muis­tut­ta­val­le sai­til­le, mut­ta to­del­li­suu­des­sa on­kin hui­ja­ri­en yl­lä­pi­tä­mäl­lä si­vuil­la. Jos siel­tä la­taa "Team­Vie­we­rin", saa­kin ko­neel­leen hait­ta­oh­jel­man.

IT-tyk­ki -etä­tu­ki on to­teu­tet­tu Team­Vie­we­rin avul­la. Kun siis olet la­taa­mas­sa etä­hal­lin­nan "vas­ta­kap­pa­let­ta", var­mis­ta, et­tä se la­tau­tuu get.­team­vie­wer.­com -osoit­tees­ta. IT-ty­kin si­vuil­la ole­vat lin­kit joh­ta­vat ai­toon si­vus­toon. Ky­sy tar­vit­ta­es­sa li­sää IT-ty­kil­tä!14.09.2021


Lumotuli Oy. Lu­mo­tu­li Oy Tam­pe­reel­ta on va­lin­nut IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­sen IT-pal­ve­lui­den­sa tuot­ta­jak­si. Lu­mo­tu­len va­li­koi­miin kuu­lu­vat mm. mal­li­suo­ja­tut, va­raa­vat tak­ka­keit­ti­öt, joi­den avain­sa­no­ja ovat tyy­lik­kyys, pa­lo­tur­val­li­suus, help­po­käyt­töi­syys, sa­vun­pois­to ja polt­to­pui­den sääs­tö. Vie­rai­le si­vuil­la ja lue li­sää!14.09.2021


Salon Reumayhdistys ry. Sa­lon Reu­ma­yh­dis­tys ry on ol­lut IT-ty­kin asi­ak­kaa­na jo kah­dek­san vuot­ta. Pää­asi­as­sa asi­ak­kuus on kos­ke­nut ko­ti­si­vu­jen te­koa ja yl­lä­pi­toa, mut­ta myös mik­ro­tu­ki­pal­ve­lui­ta on tar­jot­tu. Reu­ma­yh­dis­tyk­sen si­vuil­ta on nyt lin­ki­tys myös Fa­ce­book-si­vuil­le, jo­ta kaut­ta tar­jo­taan ajan­koh­tai­sim­mat uu­ti­set ja tie­dot­teet.13.09.2021


Väriaalto Oy. Au­ra­lai­nen maa­laus­lii­ke Vä­ri­aal­to Oy on tul­lut IT-ty­kin asi­ak­kaak­si! Ter­ve­tu­loa mu­kaan! Vä­ri­aal­to suo­rit­taa jul­ki­si­vu­maa­lauk­sia, kat­to­maa­lauk­sia ja -pe­su­ja, te­ras­si­en öl­jy­ä­mi­siä se­kä si­sä­ti­la­maa­lauk­sia. Kun näil­le pal­ve­luil­le on tar­vet­ta, suo­sit­te­len eri­tyi­ses­ti var­si­nais­suo­ma­lai­sia ot­ta­maan yh­teyt­tä Vä­ri­aal­toon!

Avaa re­fe­rens­si­luet­te­lo näh­däk­se­si li­sää yri­tyk­siä, jot­ka jo luot­ta­vat IT-tyk­kiin. Mi­kä­li oma yri­tyk­se­si ei vie­lä näy luet­te­los­sa, ota heti yh­teyt­tä IT-tyk­kiin ja kor­ja­taan on­gel­ma sa­moin tein!