IT-tykki | uutiset



22.11.2022


Suomen Vahvimmat. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen on jäl­leen yk­si Suo­men Vah­vim­mis­ta. Asia­kas­tie­to on ar­vi­oi­nut IT-ty­kin ta­lous­lu­vut, mak­su­käyt­täy­ty­mi­sen jne. ja on to­den­nut yri­tyk­sen vah­vak­si. Tä­mä luo­kit­te­lu on ol­lut voi­mas­sa kes­key­tyk­set­tä jo vuo­des­ta 2017 al­ka­en. Zeck­it-pal­ve­lus­ta voit it­se tar­kas­taa ajan­koh­tai­sen ti­lan­teen!

IT-tyk­ki kuu­luu myös Vas­tuu Grou­pin Luo­tet­ta­va Kump­pa­ni -oh­jel­maan. Tä­mä­kin ra­port­ti on avat­ta­vis­sa Zeck­i­tin kaut­ta.

Kii­tos teil­le, asi­ak­kaa­ni ja yh­teis­työ­kump­pa­ni­ni, jot­ka olet­te mah­dol­lis­ta­neet täl­lai­sen tu­lok­sen! Luon­nol­li­ses­ti ha­lu­an omas­ta puo­les­ta­ni teh­dä par­haa­ni, jot­ta jat­kos­sa­kin oli­sin Suo­men Vah­vim­mat -tun­nus­tuk­sen ar­voi­nen.



17.11.2022


Pilvipalvelu. Pil­vi­pal­ve­lut ovat pe­rus­ide­al­taan hy­viä. Aja­tuk­se­na on, et­tä tie­to tal­len­ne­taan In­ter­net-pal­ve­li­mel­le niin, et­tä tie­toi­hin pää­see kä­sik­si mil­tä ta­han­sa lait­teel­ta. Tä­män an­si­os­ta oma lait­teis­to voi ol­la ka­pa­si­tee­til­taan vä­hän vaa­ti­mat­to­mam­pi­kin. Näis­tä syis­tä joh­tu­en saa­daan kus­tan­nus­sääs­tö­jä ja hel­po­te­taan tie­to­jen käyt­töä.

Kaik­ki pil­vet ei­vät ole pou­ta­pil­viä. Da­ta­tai­vaal­le voi ker­tyä myös myrs­ky­pil­viä. Näis­tä en­sim­mäi­nen ja var­mas­ti kaik­kia yri­tys­käyt­tä­jiä kos­ke­va asia on EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus GDPR. Ase­tus it­ses­sään on hy­vä ja oh­jaa yri­tyk­siä oi­ke­aan suun­taan, mut­ta yl­lät­tä­vän mo­nis­sa yri­tyk­sis­sä ase­tuk­seen suh­tau­du­taan vä­lin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti tai ko­ko ase­tuk­sen ole­mas­sa­olos­ta ei ole tie­toa. Hen­ki­lö­re­kis­te­rei­hin kuu­lu­via tie­toja ei saa tal­len­taa EU:n ul­ko­puo­lel­le il­man re­kis­te­röi­dyl­tä etu­kä­teen saa­tua suos­tu­mus­ta. Tun­ne­tuim­mat pil­vi­pal­ve­lui­ta tar­jo­avat yri­tyk­set ovat mo­ni­kan­sal­li­sia. Sa­moin pie­nem­mät pil­vet voi­vat lei­jua ihan min­kä ta­han­sa maan­osan puo­lel­la. Tie­dät­kö, mis­sä maas­sa hen­ki­lö­re­kis­te­ri­si ovat tal­len­net­tu­na tai var­muus­ko­pi­oi­tu­na? HUOM: hen­ki­lö­re­kis­te­rik­si las­ke­taan mi­kä ta­han­sa paik­ka, jon­ne hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rä­tään - esim. pu­he­li­men yh­teys­tie­to­lu­et­te­lo. And­roid ja iPho­ne tar­jo­avat mie­lel­lään lu­et­te­lon var­muus­ko­pi­oin­tia pil­veen.

Toi­nen syn­keä pil­vi on eri mo­tii­vein liik­ku­vat hui­ja­rit ja hait­ta­oh­jel­mat. Verk­ko­ri­kol­li­suu­den mää­rä kas­vaa täl­lä het­kel­lä sa­to­ja pro­sent­te­ja vuo­sit­tain. On­ko tär­kein da­ta­si tal­les­sa vain pil­ves­sä? On­ko sii­tä myös pai­kal­li­nen var­muus­ko­pio sil­tä va­ral­ta, et­tä pil­vi­pal­ve­lun tar­jo­aja kaa­tuu tai net­ti­yh­teys kat­ke­aa?

Ota IT-tyk­kiin yh­teyt­tä, niin lai­te­taan var­muus­ko­pio- ja pil­vi­asiat kun­toon!



02.11.2022


Mikro- ja yksinyrittäjät ry. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen on liit­ty­nyt Mik­ro- ja yk­sin­yrit­tä­jät ry MY­RY:n jä­se­nek­si. Suom­en yri­tys­kar­tas­ta 93% kuu­luu yh­dis­tyk­sen koh­de­ryh­mään, jo­ten ihan pie­nes­tä po­ru­kas­ta ei ole ky­se.

MY­RY:n jä­sen­mak­su ei pää­tä hui­maa, jo­ten jä­se­nyy­del­lä ei käy­tän­nös­sä ole mi­tään vai­ku­tus­ta IT-ty­kin omaan hin­noit­te­luun. Sen si­jaan odo­tus on, et­tä yh­dis­tyk­sen kaut­ta saa neu­von­taa ja ide­oi­ta eri ti­lan­tei­siin se­kä pääs­tään ver­kos­toi­tu­maan mui­den mik­ro­yrit­tä­ji­en kans­sa. Täs­tä ko­ko­nai­suu­des­ta vä­lil­li­ses­ti hyö­ty­vät myös IT-ty­kin asi­ak­kaat ja yh­teis­työ­kump­pa­nit.



25.10.2022


Interpol. Vuo­teen 2026 men­nes­sä 25% ih­mi­sis­tä viet­tää me­ta­ver­su­mis­sa vä­hin­tään tun­nin vuo­ro­kau­des­sa. Tä­mä tie­ten­kin kiin­nos­taa ri­kol­li­sia  —  ja se puo­les­taan kiin­nos­taa In­ter­po­lia. In­ter­pol on nyt jul­kais­sut ai­hee­seen liit­ty­en en­sim­mäi­sen oh­jel­man­sa.

IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen aut­taa kai­kis­sa tie­to­tur­va­on­gel­mis­sa, tu­li­vat­pa ne sit­ten vas­taan Uni­ver­su­mis­sa tai Me­ta­ver­su­mis­sa! Kan­nat­taa myös muis­taa se, et­tä ky­ber­ri­kol­li­suu­den mää­rä kas­vaa vuo­sit­tain sa­doil­la pro­sen­teil­la. Sil­tä ei sääs­ty Me­ta­ver­su­mi jos ei ta­val­li­nen­kaan da­tai­lu­ym­pä­ris­tö.



11.10.2022


Kyrön skeittiparkki. Pö­hi­nää Pöy­ty­äl­lä! Ky­rön skeit­ti­park­ki avat­tiin syk­syl­lä 2022 ja vä­hän myö­hem­min uu­dis­tet­tu Eli­sen­vaa­ran yh­teis­kou­lu viet­ti ava­jai­si­aan avoin­ten ovi­en päi­vän mer­keis­sä. Kyl­lä näis­sä ku­vi­ois­sa nuor­ten kel­paa pyö­riä. Ohei­ses­sa ku­vas­sa park­ki se­kä pie­ni zoo­maus taus­tal­la nä­ky­väs­tä kyl­tis­tä.