IT-tykki | esittely

 

IT-tykki Mikko Aaltonen


Yritys IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen pe­rus­tet­tiin Ka­ri­nais­ten kun­nas­sa (nyk. Pöytyä) huh­ti­kuus­sa 2004. Vuo­sina 2009-2019 IT-tykin toi­mis­to oli Sa­los­sa, mut­ta syys­kuus­sa 2019 se muut­ti jäl­leen ta­kai­sin Pöy­ty­älle ja tääl­lä si­tä edel­leen ollaan!

Yri­tyk­sen käyn­nis­ty­essä tar­jol­la oli vain mik­ro­tu­kea ja si­tä­kin pel­käs­tään asi­a­kas­ti­lois­sa an­net­tu­na. Myö­hem­min mik­ro­tu­ki­puo­li on kas­va­nut myös Team­Vie­wer-etä­yh­tey­del­lä an­net­ta­vak­si. Etä­tu­kea käy­tet­tiin har­vak­sel­taan jo en­nen Covid-19 -pan­de­mi­aa, mut­ta liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten myö­tä sen suo­sio nou­si sel­västi.

Mat­kan var­rel­la pal­ve­lu­tar­jon­ta on laa­jen­tu­nut ja ny­ky­ään saa­ta­vil­la ovat da­tan pa­laut­ta­mi­nen ja tu­ho­a­mi­nen, EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus (GDPR), ko­ti­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­nen sekä lait­teis­to- ja oh­jel­mis­to­kon­sul­toin­ti. Läh­tö­koh­tai­ses­ti kaikki alan työt kiin­nos­ta­vat. Jos joku ei ole omin­ta alaa, IT-ty­kin ver­kos­tos­ta voi löy­tyä sil­ti aina so­pi­va te­ki­jä.

IT-ty­kil­lä on myös kon­tak­te­ja maa­han­tuo­jiin, joten kan­nat­taa pyy­tää tar­jous, kun joku han­kin­ta tu­lee ajan­koh­tai­sek­si! Sa­moin eri­lai­sis­sa pro­jek­teis­sa kar­toi­tus, asen­nus­työt, käyt­töön­otto jne. on­nis­tu­vat — jo­ko pro­jek­tin­joh­ta­ja­na Avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teel­la alus­ta lop­puun as­ti tai avus­ta­ja­na tar­vit­ta­vin osin.

IT-tykin si­jain­nis­ta joh­tu­en pää­osa asi­a­kas­kun­nas­ta tu­lee Sa­lon, Tu­run ja Loi­maan ta­lous­a­lu­eil­ta. Etä­yh­teyk­si­en ja työn luon­teen an­si­os­ta asi­ak­kai­ta on myös pit­ki­en mat­ko­jen ta­ka­na. Asi­a­kas­käyn­te­jä teh­dään sil­loin, kun se on teh­tä­vän kan­nal­ta tar­peel­lis­ta ja poik­keus­o­lot huo­mi­oi­den tur­val­lista.

 

yrittäjä Mikko Aaltonen


Työkokemus. Olen työs­ken­nel­lyt mik­ro­tu­es­sa ja muis­sa IT-teh­tä­vis­sä yh­teen­sä seit­se­män vuo­den ajan en­nen oman yri­tyk­sen­i pe­rus­ta­mis­ta. Työn­an­ta­ji­a­ni oli­vat mm. Tu­los­ko­ne Oy (nyk. Ko­ni­ca Mi­nol­ta) ja Ly­co Oy (teh­nyt sit­tem­min kon­kurs­sin). Ku­ten jo yri­tys­e­sit­te­lys­sä mai­nit­tiin, omaa yri­tys­tä­ni olen pyö­rit­tä­nyt vuo­des­ta 2004 al­ka­en.

Koulutus. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen tie­to­jen­kä­sit­te­lyn tra­de­no­mi, pää­ai­nee­na­ni oli tie­to­kan­ta­oh­jel­moin­ti. Poh­jal­la on lii­ke­ta­lou­den mer­ko­no­min tut­kin­to. Olen suo­rit­ta­nut myös vuo­den kes­tä­neen mik­ro­tu­ki­hen­ki­lö­kurs­sin se­kä muu­ta­man ly­hy­em­män kurs­sin.

Muuta. Asun Pöy­ty­äl­lä, ai­em­pia paik­ko­ja­ni ovat ol­leet Sa­lo, Tur­ku ja Eu­ra. Elä­mä­ni ai­ka­na mi­nul­la on ol­lut 15 eri osoi­tet­ta. Olen har­ras­ta­nut nört­ti­hom­mia vuo­des­ta 1985 al­ka­en.