Kalorilaskuri-logo.

Anna pyydetyt tiedot:

 

 

 

1,0 - 1,1 = ei juurikaan liikuntaa.
1,2 - 1,4 = istumatyö, vähäinen liikunta.
1,5 - 1,7 = seisomatyö, kevyt liikunta.
1,8 - 2,0 = liikunnallinen työ tai säännöllinen liikunta.
2,1 - 3,0 = fyysisesti erittäin raskas työ ja/tai harrastus.

 

 

 

Huom. Tä­mä las­ku­ri on teh­ty koe­mie­les­sä te­ko­älyn avul­la. Pie­nen tes­tai­lun pe­rus­teel­la se näyt­tää toi­mi­van oi­kein se­kä las­ken­ta­kaa­vo­jen et­tä tek­ni­sen toi­min­nan puo­les­ta. Las­ku­rin ei kui­ten­kaan taa­ta toi­mi­van oi­kein jo­ka ti­lan­tees­sa ja kai­kil­la se­lai­mil­la. Li­säk­si hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti oi­ke­aan pai­noon ja ku­lu­tuk­seen vai­kut­taa mm. li­has­mas­san mää­rä. Kan­nat­taa ol­la yh­tey­des­sä lail­lis­tet­tuun ra­vit­se­mus­te­ra­peut­tiin tai lää­kä­riin ennen kuin te­kee muu­tok­sia omaan ra­vin­toonsa.

Tä­mä las­ku­ri ei ke­rää ei­kä tal­len­na mi­tään käyt­tä­jä­tie­to­ja. An­na pa­lau­tetta:

it-tykki.fi / IT-tykki Mikko Aaltonen