IT-tykki | palvelut

 

tietoturva ja gdpr


Tietoturva. Tie­to­tur­va on tär­ke­ää niin yri­tyk­sen kuin hen­ki­lön kan­nal­ta. Li­säk­si EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus GDPR ja sii­hen poh­jau­tu­va Suo­men tie­to­suo­ja­la­ki 1050/2018 aset­ta­vat yri­tyk­sil­le ja yh­tei­söil­le sel­ke­ät raa­mit. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen aut­taa tur­val­li­sen toi­min­ta­ym­pä­ris­tön ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Usein aja­tel­laan, et­tä tie­to­tur­va on kun­nos­sa, kun tie­to­ko­neel­la on sa­la­sa­na ja vi­rus­tor­jun­ta­oh­jel­ma. To­ki ne­kin ovat tär­kei­tä, mut­ta oleel­li­sia ovat myös esim. ti­lo­jen lu­ki­tus ja ka­me­ra­val­von­ta sekä en­nen kaik­kea hen­ki­lös­tön asenne ja tai­dot tie­to­tur­va­ris­kei­hin liit­ty­en.

IT-ty­kin pal­ve­lui­hin si­säl­ty­vät mm. ti­lo­jen au­di­toin­ti, tar­vit­ta­vi­en oh­jel­mis­to­jen asen­nus ja ase­tus­ten sää­tö, hen­ki­lös­tön kou­lut­ta­mi­nen se­kä re­kis­te­ri­se­los­tei­den, toi­min­ta­oh­jei­den ja tie­to­ti­lin­pää­tös­ten laa­ti­mi­nen. Pyy­dä tar­jous­ta ko­ko­nais­val­tai­ses­ta pa­ke­tis­ta tai tie­tyn osa-alu­een kun­toon­lai­tos­ta!

 

datapalautukset


Datapalautus. On­ko tie­to­ja ka­don­nut tal­len­nus­vä­li­neel­tä sa­la­man, kas­tu­mi­sen, naar­muun­tu­mi­sen tai pu­to­a­mi­sen ta­kia? Tie­dos­to­ja pois­tet­tu va­hin­gos­sa tai le­vy alus­tet­tu? On­pa syy mi­kä ta­han­sa, tie­dot on syy­tä saa­da ta­kai­sin. Lä­hes kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa se on myös mah­dol­lis­ta.

Tal­len­nus­vä­li­neen voi pos­tit­taa IT-ty­kil­le — mah­dol­li­sim­man hy­vin peh­mus­tet­tu­na ja pa­ke­toi­tu­na, et­tei syn­ny li­sä­vau­ri­oi­ta kul­je­tuk­ses­sa. Mu­kaan saa­te­kir­je, jos­sa ovat kaik­ki yh­teys­tie­dot se­kä tie­toa sii­tä, mi­tä tal­len­nus­vä­li­neel­le on ta­pah­tu­nut ja mi­tä siel­tä pi­täi­si saa­da pa­lau­tet­tua (esim. kaik­ki va­lo­ku­vat tai ko­ko kiin­to­le­vyn si­säl­tö). Kun­to­ar­vi­on te­ko on mak­su­ton ja sen poh­jal­ta an­net­ta­va tar­jous ei si­do vie­lä mi­hin­kään.

Ei ole mer­ki­tys­tä, on­ko tal­len­nus­vä­li­ne kiin­to- tai ssd-le­vy, usb-muis­ti­tik­ku, cd/dvd/blu­ray-levy, sd-kort­ti tai jo­tain muu­ta. Tie­to­ja voi­daan pa­laut­taa mil­tei mil­tä ta­han­sa tal­len­nus­vä­li­neel­tä. Jos ky­sees­sä on van­han­ai­kai­nen me­dia (esim. van­ha mag­neet­ti­nau­ha), kan­nat­taa var­mis­taa etu­kä­teen, voi­daan­ko si­tä lain­kaan kä­si­tel­lä käy­tet­tä­vis­sä ole­val­la lait­teis­tol­la.

 

datan tuhoaminen


Datan tuhoaminen. Kun lait­teis­ton elin­kaa­ri tu­lee täy­teen tai se pää­te­tään myy­dä/an­taa uu­del­le käyt­tä­jäl­le, da­ta on syy­tä tu­ho­ta lo­pul­li­ses­ti kiin­to­le­vyl­tä tai muul­ta tal­len­nus­vä­li­neel­tä. Muu­ten voi ol­la, et­tä yri­tys­sa­lai­suuk­sia tai hen­ki­lö­koh­tai­sia do­ku­ment­te­ja pää­tyy vää­riin kä­siin. Pelk­kä tie­dos­to­jen pois­ta­mi­nen tai le­vyn alus­tus ei­vät tu­hoa nii­tä niin pe­rus­teel­li­ses­ti, et­tei­kö so­pi­vil­la työ­ka­luil­la da­taa voi­tai­si pa­laut­taa. Vaik­ka kiin­to­le­vys­sä oli­si fyy­si­siä vau­ri­oi­ta tai tie­to­ko­ne oi­ko­su­lus­sa, da­ta on mah­dol­lis­ta sil­ti pa­laut­taa.

IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen tar­jo­aa da­tan­tu­ho­a­mis­ta mag­ne­toi­mal­la tai oh­jel­mal­li­ses­ti. Li­sä­var­mis­tus voi­daan teh­dä po­raa­mal­la rei­kiä tal­len­nus­vä­li­nee­seen. Pa­ras me­ne­tel­mä riip­puu tal­len­nus­vä­li­neen tyy­pis­tä ja kun­nos­ta.

Kun tie­dot on tu­hot­tu, nii­tä ei enää pa­lau­te­ta mil­lään ta­val­la. Ei oh­jel­mi­en avul­la ei­kä la­bo­ra­to­ri­o­lait­teil­la. So­pi­muk­sen mu­kaan lai­te voi­daan pa­laut­taa asi­ak­kaal­le tai toi­mit­taa kier­rä­tyk­seen. Ky­sy li­sää ja pyy­dä tar­jous!

 

Etänörtti


Datan tuhoaminen. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­nen on myös Etä­nört­ti. So­vel­lus­asen­nuk­set, käyt­tö­kou­lu­tus ja on­gel­man­rat­kon­ta voi­daan usein hoi­taa etä­yh­tey­del­lä, Team­Vie­wer-so­vel­lus­ta käyt­tä­en. Yh­teys voi­daan muo­dos­taa Win­dows-, Li­nux- ja App­le-tie­to­ko­nei­siin. Ai­ka­tau­lus­ta ja on­gel­ma­tyy­pis­tä riip­pu­en mik­ro­tu­kea voi­daan an­taa myös pu­he­li­mit­se ja säh­kö­postitse.

Myös äly­pu­he­lin­tu­kea voi­daan an­taa, mut­ta tois­tai­sek­si Team­Vie­we­ril­lä ei saa­da etä­yh­teyt­tä. Täs­sä ta­pauk­ses­sa käy­te­tään esim. Sig­nal-, Te­le­gram- tai Vi­ber-äppiä tai säh­kö­postia.

Lai­te­asen­nuk­set hoi­de­taan luon­nol­li­ses­ti niis­sä ti­lois­sa, jois­sa lait­teet on tar­koi­tus ot­taa käyt­töön. Myös eri­lai­set verk­ko-, pa­lo­muuri- ja yh­teys­on­gel­mat voi­vat es­tää etä­yh­tey­den muo­dos­ta­mi­sen ja vaa­ti­vat sik­si rat­kai­sua asi­a­kas­tiloissa.