Lue lisää:

• ympäristöministeriö »
Case Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö & KIRA-digi 2016-2018.

Ympäristöministeriö

Ympäris­tö­mi­nis­te­riön KIRA-digi -hankkeen ykkös­vaihe toteu­tet­tiin vuosina 2016-2018. Tavoit­teena oli digi­ta­li­soida kiin­teistö- ja raken­ta­mis­alan sekä jul­kis­hal­lin­non väli­nen "raja­pinta" niin pit­källe kuin mah­dol­lista. Olin yhteis­työssä ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön Raken­ne­tun ympä­ris­tön osas­ton kanssa.

Projekti oli antoisa ja haas­tava. Se sujui kui­ten­kin koko­nai­suu­des­saan hyvin. Par­haim­pana osoi­tuk­sena tästä oli tietysti se, että yhteys­tie­toni otet­tiin talteen jat­koa aja­tel­len mah­dol­li­sia muita saman­kal­tai­sia pro­jek­teja varten.

KIRA-digi.