IT-tykki | yhteydenotto

 

sähköposti


Sähköposti. Säh­kö­pos­ti on muo­toa:

etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@it-tyk­ki.fi

Ros­ka­pos­tin vä­hen­tä­mi­sek­si en lai­ta nä­ky­viin toi­mi­vaa link­kiä säh­kö­pos­tiin. Pa­hoit­te­lut yli­mää­räi­ses­tä vai­vas­ta, joka tuos­ta ai­heu­tuu!

Tyy­pil­li­ses­ti luen vies­tit pa­rin tun­nin si­säl­lä, jo­ten mel­ko kii­reel­li­si­ä­kin asi­oi­ta voi il­moit­taa säh­köi­ses­ti. Myös il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin voin tar­kas­taa saa­pu­neet vies­tit. Pyrin lä­het­tämään vas­tauk­sen muu­ta­man tun­nin si­säl­lä vies­tin lu­ke­mi­ses­ta. Se­son­ki­en ja lo­mi­en ai­ka­na vii­ve voi toi­si­naan ol­la pi­dem­pi.

Säh­kö­pos­ti­o­soi­tet­ta ei saa käyt­tää suo­ra­mark­ki­noin­tiin.

 

postiosoite


Postiosoite.Osoite on:

IT-tykki Mikko Aaltonen
Suolakorventie 1
21800 KYRÖ

Osoi­te on myös las­ku­tus­o­soi­te. Var­mis­ta kui­ten­kin en­nen las­kun lä­het­tä­mis­tä, mi­ten las­ku ha­lu­taan vas­taan­ot­taa ja tar­vi­taan­ko las­kul­le jo­tain tiet­tyä pro­jek­ti- tms. vii­tet­tä. Kii­tos!

Jos toi­mi­tat tal­len­nus­vä­li­neen da­ta­pa­lau­tus­ta var­ten, muis­tat­han lait­taa mu­kaan:

  • vi­ka­ku­vauk­sen (mi­tä ta­pah­tu­nut, mi­ten vi­ka il­me­nee jne.),
  • mi­tä yri­te­tään pa­laut­taa ("Omat tie­dos­tot", ko­ko le­vyn si­säl­tö...)
  • omat yh­teys­tie­to­si ja
  • tie­ten­kin vi­oit­tu­neen tal­len­nus­vä­li­neen!

 

puhelin


Postiosoite.Pu­he­lin­nu­me­ro on:

045 650 0489

Nu­me­ros­ta ta­voit­taa soit­ta­en ja teks­ti­vies­till­ä se­kä Sig­nal-so­vel­luk­sel­la. Vas­taan par­hai­ten ar­ki­päi­vi­nä klo 7-16 vä­lil­lä. Pu­he­li­me­ni voi ol­la ää­net­tö­mäl­lä mm. asi­a­kas­käyn­ti­en ja etä­yh­teyk­si­en ai­ka­na; jos en vas­taa soit­toon, kan­nat­taa ta­voi­tel­la vie­lä vies­til­lä.